ضرب المثلهای ایلامیان

(برگرفته از کتابی با همین عنوان از آقای علی محمد سهراب نژاد)
ضرب المثل: ئه‌ر كور خاسيگه وه‌ر خوه‌ي ده ئاو دراري
ترجمه: اگر پسر خوبي است، گليم خودش را از آب بكشد.
توضیح: آن كه ادعاي توان انجام كار ديگران را دارد و در انجام كار خود ناتوان است، و همان بهتر كه از عهده ي كار خود برآيد.
ضرب المثل: ئه‌ر لاف نه‌يري كه‌يخوداي نه‌كه
ترجمه: اگر لحاف نداري كدخدايي نكن.
توضیح: لازمه ي بزرگي مهيا كردن شرايط آن است.
ضرب المثل: ئه‌ر مه ده به‌غدا ناتام شو دالگت كي بو
ترجمه: اگر من از بغداد نمي آمدم چه كسي شوهر مادرت مي شد؟
توضیح: بر ديگران منت بي خود گذاشتن
ضرب المثل: ئه‌ر مرخ ئه‌را خا كردن نه‌و سيه‌قلا ده بان فره‌س
ترجمه: اگر مرغ براي تخم گذاشتن نباشد كلاغ سياه در آسمان فراوان است.
توضیح: ارزش افراد به هنر و منفعت رساني آنهاست وگرنه افراد بي هنر فراوانند.
ضرب المثل: ئه‌گر نياتم وه باخت دمردم ده داخت
ترجمه: اگر به باغت نمي آمدم از داغت مي مردم.
توضیح: ماهيت كسي بعد از شعار و ادعاي فراوان روشن شدن.
ضرب المثل: ئه‌ر نيك كردي نيك دوني، ئه‌ر بد كردي بد دوني
ترجمه: اگر نيكي در حق ديگران كني نيكي مي بيني و اگر بدي انجام دادي، بدي مي بيني.
توضیح: نظير: چو بد كردي مباش ايمن زآفات كه واجب شد طبيعت را مكافات
ضرب المثل: يا دانا بوو يا پرسا بوو
ترجمه: يا دانا باش يا پرسنده باش
توضیح: پرسيدن عيب نيست،ندانستن عيب است
ضرب المثل: يا نه کره مه مه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن يا وه‌م په‌يمانه بکه
ترجمه: يا مرا کاسه‌ي پيمانه نکن يا با من پيمانه کن
توضیح: به وکيل اعتماد کردن
ضرب المثل: يه بيل يه پياز جار
ترجمه: اين بيل و اين مزرعه‌ي پياز
توضیح: اين گوي و اين ميدان
ضرب المثل: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌يه‌تيم خوه ي ئيوه‌ت دوو بي‌منه‌تي ئه‌و تاتگ
ترجمه: يتيم بزرگ مي شود شرمساري براي عمو مي ماند
توضیح: زمستان مي گذرد و روسياهي به زغال مي ماند
عمر سایت: 17سال و 18ماه و -14روز