ضرب المثلهای ایلامیان

(برگرفته از کتابی با همین عنوان از آقای علی محمد سهراب نژاد)
ضرب المثل: ئه‌ر ت نه‌وشي كووري خوه‌م نيه‌زانم تانه‌ي ها چه‌وم
ترجمه: اگر تو نگويي كوري، خودم نمي دانم ايرادي در چشم دارم؟
توضیح: هر كس بهتر از ديگران به عيب خود واقف است
ضرب المثل: ئه‌ر ت يه‌ي مه‌ني م سه‌د مه‌نم
ترجمه: اگر تو يك من هست من صد من هستم
توضیح: در مقابل مغرور، خود را مغرور نشان بده
ضرب المثل: ئه‌ر جه‌نگ كه‌ر بزاني نامجي‌كه‌ر چه ئه‌راي كه‌ي سه‌ر خوه‌ي كه‌ي وه خري
ترجمه: طرفين دعوا اگر ارزش و خيرخواهي ميانجي گر را درك مي كردند سر خودشان را فداي او مي كردند
توضیح:
ضرب المثل: ئه‌ر چه‌ميا گووچان ئه‌ر نه چه‌ميا ساچوو
ترجمه: اگر خم شد عصا، وگرنه چوبدستي
توضیح: اگر اعتراف به خطاي خود كرد و جبران نمود خوب، وگرنه با زور مجبور خواهد شد.
ضرب المثل: ئه‌ر خوازي عه‌زيز بوي يا بمه‌ري يا دوور بوي
ترجمه: اگر خواهي عزيز باشي يا بمير يا دور شو
توضیح: نظير: مي خواهي عزيز شوي يا دور شو يا گور شو
ضرب المثل: ئه‌ر ده به‌نه بوو هه ده‌رمه‌نه بوو
ترجمه: اگر از بنده باشد هميشه درمانده باشد
توضیح: رحمانيت و رحيم بودن خاص خداوند است در حالي كه اكثر انسانها ظالم و بدخواه هم ديگر هستند.
ضرب المثل: ئه‌ر ده قه‌مه‌ر بوو هه‌ر رووژ چه‌مه‌ر بوو
ترجمه: اگر از قمر باشد هر روز چمر (عزاداري) باشد.
توضیح: هر كس به دنبال كار مورد علاقه خود است.
ضرب المثل: ئه‌ر ديري دريخت نه‌كه ئه‌ر نه‌يري قه‌رت نه‌كه
ترجمه: اگر توانايي داري دريغ نكن اگر نداري قرض نكن
توضیح: در صورت تمكن خرج كردن و بهره گرفتن و در صورت نداشتن قناعت ورزيدن
ضرب المثل: ئه‌ر سورم كردي وه‌نه خاوم ئه‌و برد
ترجمه: عروس: اگر مراسم عروسي را انجام دادي خوب، و گرنه خوابم مي آيد.
توضیح: ناداني كه به جاي ديگران عجله مي كند(يعني ديگران بايد عجله كنند اما او عجله دارد)
ضرب المثل: ئه‌ر كه‌له‌شير نه‌قولني دي رووژه نيه‌و؟
ترجمه: اگر بانگ خروس نيايد صبح نمي آيد؟
توضیح: آنان كه كارشان بهانه است
عمر سایت: 18سال و 13ماه و 5روز