ضرب المثلهای ایلامیان

(برگرفته از کتابی با همین عنوان از آقای علی محمد سهراب نژاد)
ضرب المثل: ئه‌را يه ئوشمه‌ت كاكه، مه‌لوچگي ئه‌رام بوورشني
ترجمه: اين كه به تو مي گويم برادر بزرگ، به خاطر اين است كه گنجشكي برايم كباب كني
توضیح: نظير: سلام لر بي طمع نيست.
ضرب المثل: ئه‌ر باوگت نيام ده خوسه‌ي دالگت مردوم
ترجمه: اگر پدرت را نديده بودم از غصه مادرت مرده بودم
توضیح: كسي كه گذشته خود را فراموش كرده است و ادعاهاي بزرگ دارد.
ضرب المثل: ئه‌گر به‌دگو نه‌و ميه‌و گورگ ده يه‌ي جا ئاو خوه‌ن
ترجمه: اگر بدگو نباشد گرگ و ميش در يك مكان آب مي خورند.
توضیح: عامل برهم زني روابط، سخن چين است
ضرب المثل: ئه‌گر به‌دگو نه‌و شه‌ل و كوور ده باوان نيه‌ميني
ترجمه: اگر بدگو نباشد، دختران لنگ و كور در خانه پدر نمي مانند(شوهر مي كردند)
توضیح: در نكوهش بدگويان گويند.
ضرب المثل: ئه‌ر بزانسام كام روو مه مه‌ردم، يانه‌ي ئاودانم ده‌روه‌س مه‌كه‌ردم
ترجمه: اگر مي دانستم چه روزي مي ميرم، خانه آبادانم را ويران و باير مي كردم
توضیح: كسي از زمان مرگ خود خبر ندارد و اين مايه تداوم اميد به زندگي است
ضرب المثل: ئه‌ر بكه‌مه‌ته دووسم هه ده‌ست ها ده پوسم
ترجمه: اگر حتي تو را دوست خود بگيرم باز دستت در پوستم خواهد بود.
توضیح: خباثت و اصلاح ناپذيري.
ضرب المثل: ئه‌ر بومه وه‌و زانم چو چووپي بكيشم
ترجمه: اگر عروس شدم مي دانم چگونه چوپي - دستمالي كه هنگام رقص در اول صف مي چرخانند- بگيرم.
توضیح: انجام كار مشروط به داشتن اختيار و امكانات كافي است.
ضرب المثل: ئه‌ر بيل زه‌ني، بيل خوه‌ت بزه‌ن
ترجمه: اگر بيل زن هستي، بيل خودت را بزن.
توضیح: نظير: به كار خود مشغول بودن و و در كار غير دخالت نكردن
ضرب المثل: ئه‌ر ت دزيت تيه‌ريكه شه‌و فره‌س
ترجمه: اگر تو دزدي، شب تاريك زياد است.
توضیح: اگر مهارت داشته باشي ميدان آزمايش و نمايش زياد است.
ضرب المثل: ئه‌ر ت فكري ديري م فكرو نيمي ديرم
ترجمه: اگر تو فكري داري من فكرو نيمي دارم
توضیح: من از تو زرنگ تر و باتجربه تر هستم
عمر سایت: 18سال و 13ماه و 5روز