ضرب المثلهای ایلامیان

(برگرفته از کتابی با همین عنوان از آقای علی محمد سهراب نژاد)
ضرب المثل: يه‌تيم ئه‌گر شانس بياشتا باوگي نيه‌مرد
ترجمه: يتيم اگر شانس مي داشت، بابايش نمي مرد
توضیح: تأکيد بر بداقبالي وبدبياري
ضرب المثل: يه کي ئه‌را هه‌فت گيرس يه کي ئه‌را هه‌فتا
ترجمه: يکي براي هفت گريه کرد يکي براي هفتاد
توضیح: کنايه از شدت و حرص وطمع
ضرب المثل: يه کي باري رازيانه بو ده دل ژان مرد
ترجمه: يکنفر بارش رازيانه بود از درد دل مرد
توضیح: از امکانات خود به گاه بي نياز بي بهره بودن
ضرب المثل: يه کي بوش و يه‌کي بشنه‌و
ترجمه: يکي بگو يکي بشنو
توضیح: اين که متکلم وحده بود و به ديگران بايد فرصت اظهار نظر داد
ضرب المثل: يه کي خاسه خالوو ئه‌لياسه
ترجمه: يکي خوب است خالو الياس است
توضیح: اين از آن بدتر
ضرب المثل: يه کي ده بيکاري مو بژانگ خوه‌ي دئلکه‌ني
ترجمه: يکي از بيکاري مژه‌هاي خود را مي کند
توضیح: اين که خيلي از کارهاي نابجا و بي مورد حاصل بيکاري است
ضرب المثل: يه کي ده مال خوه‌ي نه‌زانس ته‌له بکه‌ي چگه‌ي ماله‌يله وت م ئاش که‌م
ترجمه: يکي در خانه خودش قيماخ-غذايي مرکب از آرد و آب- نمي دانست درست کند به خانه ديگران مي رفت وميگفت من پلو مي پزم
توضیح: بي هنري که ادعاي هنر مي کرد
ضرب المثل: يه‌کي ده نال ده‌ي يه‌کي ده بسمار
ترجمه: يکي برنعل ويکي برميخ مي زد
توضیح: تشتت آرا و اختلاف نظر
ضرب المثل: يه کي ريي وه ئابادي نيان هه‌وال که‌يخودا پرسي
ترجمه: يکي را به ده راه نمي دادند خانه کدخدا را مي پرسيد
توضیح: ور خود کري از نوا چرا مي پرسي اگر کافري از خدا چرا مي پرسي از خانه کدخدا چرا مي پرسي زان پس که تو راه نداند به ده
ضرب المثل: يه کي شه‌يتان و يه کي ره‌حمان
ترجمه: يکي شيطان شود و يکي رحمان
توضیح: کنايه از کوتاه آمدن،فيصله دادن به مسئله اي
عمر سایت: 18سال و 15ماه و 2روز