ضرب المثلهای ایلامیان

(برگرفته از کتابی با همین عنوان از آقای علی محمد سهراب نژاد)
ضرب المثل: ئاگر پشكوول چاي داخ نيه كه‌ي
ترجمه: آتش پشكل چاي را داغ نمي كند
توضیح: انتظار بي فايده، از كسي كاري بر نيامدن
ضرب المثل: ئاگر خاسه و ته‌پ و دو، برا خاسه نه چه‌ن شو
ترجمه: آتش خوب است با دم و دودش. برادر خوب است نه به اندازه شوهر
توضیح: شوهر بيشتر و بهتر از برادر به مشكلات زن رسيدگي مي كند.
ضرب المثل: ئاگر ده نام ئاو ئه‌و كهي
ترجمه: در ميان آب آتش روشن مي كند
توضیح: زيرك و كارآزموده
ضرب المثل: ئاو ده ئاسياو بكه‌في
ترجمه: آب از آسياب افتادن
توضیح: انتظار آرامش بعد از جنجال
ضرب المثل: ئاو ده ئاو ته‌كان نيه‌خوه‌ي
ترجمه: آب از آب تكان نمي خورد
توضیح: همه جا و همه چيز در آرامش است
ضرب المثل: ئاو ده دسي نيه‌رشي
ترجمه: آب از دستش نمي ريزد
توضیح: آدم بسيار خسيس و بخيل
ضرب المثل: ئاو ده يه جا بميني گه‌ني
ترجمه: آب كه در يك جا بماند مي گندد
توضیح: زياد در يك جا ماندن برابر با بي ارزش شدن
ضرب المثل: ئاو ژير كه‌ي
ترجمه: آب زير كاه
توضیح: مكار و فريبكار
ضرب المثل: ئاويگ رشيا گرده و نيه‌و
ترجمه: آبي كه ريخت جمع نمي شود
توضیح: نظير: آب رفته به جوي برنمي گردد. پشيماني سودي ندارد
ضرب المثل: ئاومان وه يه‌ي جووه‌و نيه‌چوو
ترجمه: آبمان از يك جو نمي گذرد
توضیح: توافق نداشتن و عدم سازش با هم
عمر سایت: 18سال و 15ماه و 2روز