ضرب المثلهای ایلامیان

(برگرفته از کتابی با همین عنوان از آقای علی محمد سهراب نژاد)
ضرب المثل: منیته که‌یوانو دوو رشیاگ
ترجمه: مانند کدبانوی دوغ ریخته هستی
توضیح: کنایه از پر حرفی، و به کسی که یکسره نق می زند، می گویند
ضرب المثل: مووریژ که‌فته ئاو وت دنیا لاو برده‌ی
ترجمه: مورچه ای در آب افتاد، گفت: دنیا را آب برد
توضیح: قیاس نابجا و تعمیم مشکل خود به کل
ضرب المثل: مووریژه وه‌ختی خوازی رسقی بوری بال و په‌ر دراری
ترجمه: مورچه به گاه قطع روزی، بال و پر در می آورد
توضیح: بی خرد را بد است فضل و هنر آن که باشد هلاک مور از پر(سنایی)
ضرب المثل: میرات خه‌ر وه که‌متار ره‌سی
ترجمه: میراث خر به کفتار می رسد
توضیح: این که بدها و فرومایه ها در شأن هم هستند
ضرب المثل: میراث هامسا وه هامسا ره‌واس
ترجمه: میراث همسایه به همسایه رواست
توضیح: ارزش و اعتبار همسایه را می رساند
ضرب المثل: میه له‌ر خوه‌ی چگ پوسالکه‌ی برد وه‌رد
ترجمه: گوسفند لاغر رفت، پوست را هم با خود برد.
توضیح: خودش منفعتی نرساند باعث ضرر هم شد.
ضرب المثل: میمان حه‌بیب خوداس
ترجمه: میهمان حبیب خداست.
توضیح: مهمان نوازی کردن
ضرب المثل: میمان خوه‌شی ئه‌و میمان نات مالخاون ئه‌و رو هه ردگیان
ترجمه: مهمان از مهمان خوشش نمی آید صاحبخانه از هر دوی آنها
توضیح: این که دو میهمان تحمل یک دیگر را ندارند حال آن که هر دو مزاحمند و صاحب خانه ار هر دو خوشش نمی آید
ضرب المثل: میمان یه‌ی شه‌وه دعاگوو سه‌د ساله
ترجمه: مهمان یک شبه دعا گو صد ساله
توضیح: مترادف: یک روز مهمانیم صد سال دعاگو
ضرب المثل: میه‌مگه نزای و میه‌مالی ناورد
ترجمه: میمگه(اسم خاص) نزایید و میهمالی(اسم خاص) به دنیا نیاورد
توضیح: تصور کن چنین مسئله ای رخ نداده است
عمر سایت: 17سال و 18ماه و -14روز