متخصص در اجرای پروژهای تحقیقاتی شرکتها ونهادهای دولتی وخصوصی دارای بیش از 50پروژه تحقیقاتی
090183407903 08412229502
ayob_ayob2003@yahoo.com
http://www.ak83.blogfa.com/
ایلام بلوار نماز کوچه نهم
نظرات: