گزينه ها

 

 جستجو

 دانش‌نامه آزاد ايلاميان

 فهرست موضوعي

 

  Mr.
 

 

  قلعه جهانگیر آباد
 

 

   قلعه کنجانچم
 

 

  قلعه جوق ملکشاهی
 

 

  قلعه هره قلوس
 

 

  قلعه آسمان آباد دوله شیروان
 

 

  قلعه میمه زرین آباد
 

 

  قلعه پنج برار مورموری(قلعه تاجمیر)
 

 

  قلعه ارمو
 

 

   قلعه هزار در
 

 

   قلعه میر غلام هاشمی(سیکان)
 

 

   دژ شیخ مکان
 

 

  قلعه زینل(زبیده)
 

 

  قلعه پور اشرف
 

 

  قلعه والی ایلام
 

 

   قلعه تاریخی چوار(قلا)
 

 

  قلعه چکر بولی چوار
 

 

  قلعه اسماعیل خان
 

 

   پشت قلعه آبدانان
 

 

  قلعه سام
 

 

   قلعه سه کسان
 

 

  قلعه هزارانی
 

 

  شهر باستانی سیمره
 

 

   پشت قلعه آبدانان
 

 

  قلعه هزار درب
 

 

  قلعه شیاخ(شهاق)
 

 

  چهار طاقی
 

 

  آتشکده موشکان
 

 

  آتشکده سیاهگل ایوان
 

 

  طاق سنگی شیرین و فرهاد ایوان
 

 

  شهر باستانى ماژين (سيمره)
 

 

  سنگ‌‌نوشتهٔ تنگه قوچعلى
 

 

  سنگ‌نوشتهٔ آشورى (گل‌گل)
 

 

  سنگ ‌نوشته‌ی تخت خان
 

 

  دژ شيخ مكان
 

 

  تپه وركبود
 

 

  پل گاوميشان
 

 

  پل ساسانى
 

 

  پل رودخانه كرخه
 

 

  بقاياى شهر باستانى دره شهر
 

 

  کان گنبد
 

 

 

  زيرمجموعه:
 
   © دانش‌‌نامه آزاد ايلاميان - ويرايش 1.1

Managed With Chavir CMS

 صفحه جاری  مشاهده  | زمان بارگزاري صفحه:  0/0469 ثانيه