گزينه ها

 

 جستجو

مقاله جاري

نظرات

ويرايش

تاريخچه

 

       
 بيكاري معضل روز جامعه

 از دانشنامه آزاد ايلاميان
مسائل ومشخصه های جمعیتی در ایران حکایت از رشد فزاینده جمعیت ،جوان بودن جمعیت ،نرخ رشد بالای جمعیت فعال ونرخ بالای بیکاری ، کم کاری و بیکاری پنهانی ،نرخ بالای بار تکفل ،ضعف شدید آموزش تخصصی ...دارد که جملگی آنها همراه با کمبود امکانات ،ضعف اساسی سرمایه گذاری مولد و زیربنایی کمبود فرصتهای اشتغال متناسب با عرضه نیروی کار مسائل ومشکلات حقوقی ،قانونی وفرهنگی ،رشد بی رویه فعالیتهای غیر مولد .. مجموعه ای ناموفق و غیر کارامد را شکل داده است که آثار و عوارض منفی بسیاری بر ساختار اقتصادی کشور طی دهاهای متمادی وبه ویژه سالهای اخیر تحمیل نموده است عملکرد برنامه اول توسعه.(ص9) نشان میدهد هم بیکاری فصلی وپنهان افزایش داشته وهم سهم اشتغال بخش خدمات که غیر مولد تلقی میشده به جای کاهش سیر صعودی دارد نکته قابل توجه ومهم در تعیین اهداف کمی این است که روش ومنطق روشن وشفافی برای تعیین آنها در برنامه ها وجود ندارد وبه نظر میرسد تنها با توجه به محاسبات تولید ناخالص داخلی و رشد برنامه ریزی شده آن، اعداد کمی مذکور نیز به دست آمده اند. شواهد نشان میدهد بازار کار ایران طی سالیان اجرای برنامه ها بدون متولی بوده ومیباشد .به طوری که هیچ سازمانی از کم وکیف این بازار و اطلاعات موجود در آن با خبر نیست.(ص 15) در صورتی که تسهیلات تکلیفی بر ساختار تخصیص بهینه نظام بانکی ،لطمه وارد آورد وبه عبارت دیگر موجب سوء تخصیص شود. آنگاه با سقوط تاثیر بخشی این تسهیلات ودر نهایت کاهش کارایی بانکها مواجه خواهیم بود ... در صورتی که تسهیلات تکلیفی به عنوان یک حقوق دائمی نهادینه شود آنگاه مجرای جدیدی برای رانت خواران و فشار بیشتری بر توسعه بازار رقابتی فراهم خواهد کرد. (تسهیلات تکلیفی و روند آن 85) خوشبختانه در جمهوری اسلامی ایران طبق قانون برنامه چهارم به تدریج میزان اعطای تسهیلات تکلیفی مورد تجدید نظر قرار گرفت وبه نظر می رسد که با کاهش تدریجی آن بتوان این منابع را به صورت کاراتری مورد عمل قرار داد. نکته مهم در این نوع تسهیلات عدم شفافیت مفهوم اشتغال زایی و زود بازده ی طرح است که باید مورد ابهام زدایی قرار گیرد>زیرا در غیر این صورت هرزروی تسهیلات را به دنبال خواهد داشت. یکی از نتایج کار آفرینی میتواند اشتغال باشد اما مترادف آن نیست با وجود این وجوه عمده برنامه ها که در لایحه پیشنهادی صریحاً به تخصیص بودجه اشتغال کار آفرینان اشاره داشته اند اما در ایده پردازی و علمی نمودن نمونه تولید از آن برداشت نمیشود. بازار کار یکی از چهار بازار تعریف شده در اقتصاد بوده که وجود عامل انسانی آنرا نسبت به بازارهای دیگر همچون بازار پول بازار سرمایه وبازار کالا متمایز کرده است فزونی عرضه نیروی انسانی نسبت به نقاضای آن در بازار کار یکی از عوامل بیکاری محسوب میشود ... ادامه دارد.
  زيرمجموعه: غيره   آخرين ويرايش توسط: رستم شجاعي مقدم
 
   © دانش‌‌نامه آزاد ايلاميان - ويرايش 1.1

Managed With Chavir CMS

 صفحه جاری  مشاهده  | زمان بارگزاري صفحه:  0/0313 ثانيه