گزينه ها

 

 جستجو

مقاله جاري

نظرات

ويرايش

تاريخچه

 

       
 پل رودخانه كرخه

 از دانشنامه آزاد ايلاميان
در جاده‌ی دهلران در شمال پل آهنى جديد ، آثار يک دهانه و يک پايه‌ی پى پل عظيم سنگى با ملاط گچ و تخته سنگهاى تراشيده و چند قسمت ديواره مانند به جا مانده است که اکنون به پل قديم کرخه و پل نادرى معروف است. بدنه‌ی شمالى پى‌هاى حمال به صورت آبخور کشتى ، هرمى شکل ساخته شده و درست مانند دماغه‌ها و بندهاى آثار پل بندهاى ساسانى دزفول مى‌باشد. اهميت تاريخى اين پل به خصوص از جهت ارتباط غيرقابل ترديدى است که با آثار ايوان کرخه دارد و گمان مى‌رود که محلى براى تأسيسات ارتباطى منطقه‌هاى شمالى و سرچشمه رود کرخه يا ايوان کرخه بوده است زيرا آب تأسيسات ايوان کرخه و مزارع وسيع آن به وسيله‌ی رودخانه کرخه تأمين مى‌شده است. منبع: آثار باستانی، گردشگری و صنایع دستی ایران
  زيرمجموعه: اماكن تاريخي   آخرين ويرايش توسط: مخفي
 
   © دانش‌‌نامه آزاد ايلاميان - ويرايش 1.1

Managed With Chavir CMS

 صفحه جاری  مشاهده  | زمان بارگزاري صفحه:  0/0469 ثانيه