گزينه ها

 

 جستجو

مقاله جاري

نظرات

ويرايش

تاريخچه

 

       
 طرح ارتقا امنيت اجتماعي

 از دانشنامه آزاد ايلاميان
بسم الله الرحمن الرحيم روزها و هفته هاي گذشته شاهد اجراي طرحي بوديم كه بيش از متن حاشيه داشت. عكسها و اخبار آن بروز و در سطح وسيع از سوي مخالفان وموافقان با انگيزه هاي مختلف پخش مي گرديد و تمجيد ها و نقد ها نيزپيوسته براين طرح نوشته مي شد.بروز اين سيل نظرات و مقالات و پيشنهادهاي گوناگون فارغ از هر گرايشي بيش از همه نمايانگر توجه خاص جامعه به اين سمت بود (اگر نگوييم كه توجه هارا به اين سمت سوق دادند).از يك سو كساني كه طي چند سال گذشته از وضع پوششي جامعه و حركت آرام آرام بسوي برهنگي بشدت ناراحت بودند لبخند رضايت زدند و عده اي نيز هر كدام با دلايل خاص مخالفت خويش را ابراز داشتند.شايد بهتر باشد در اين مجال كوتاه سخن مخالفان راشنيد و به بررسي آن پرداخت: 1.گروه اول مخالفان بر اين عقيده بودند كه هر كسي آزاد است هرطور دوست دارد لباس بپوشد و كسي هم حق برخورد را بنابر اصل آزادي انسانها ندارد. اين سخن در ابتدا درست مي نمايد اما وقتي برايند و نتيجه ي اين اصل را مشاهده مي كنيم تصويري هولناك در برابر چشمانمان ظاهر مي شود.جامعه اي كه با وجود آزادي از اسلام خود دور است. نكته ي مهم اينجاست كه اغلب افرادي كه اين نظر را دارند تقيد خاصي به اعتقادات مذهبي ندارند يا تقيد آنها نيز از همان نوع"هر كسي هر طوري دلش مي خواهد "است 2. گروه دوم مخالفان عده اي هستند كه با بد حجابي موافق نيستند اما راهكارآن را برخورد فر هنگي مي دانند نه برخورد انتظامي .سخن اين گروه كاملا قابل قبول است بدون هيچ شكي عملكرد ريشه اي و علمي علاوه بر كار كرد بالا از حيث اينكه مثل طرح انتظامي خطر بازگشت جوانان از دين را ندارد حائز اهميت است. منتهي نكته ي قابل تامل اينجاست كه تقريبا حدود 15-16 سالي هست كه اين گروه همين حرف را ميزنند اما در واقع هيچ كار فرهنگي رخ نداد،فيلمهاي سينمايي در يك دوره شديدا به ابتذال كشيده شد و سيل رمانها ي تحريك كننده بازار كتاب را فرا گرفت .در اين ميان مجلات اجتماعي نيز كه مخاطب اصلي آنها خانواده ها و بخصوص بانوان هستند هر روزو هر هفته اقدام به آشنايي بيش از پيش خانواده ها با مدهاي بروز كيف و لباس و كفش وآرايشهاي مختلف زنانه و... با مدلهاي غير متعارف مي نمودند.تلويزيون نيز از اين حركت بي نصيب نبود لباس بازيگران زن روز بروز كوتاه تر و تنگتر ميشد و ارايشها غليظ تر مي گشت...اما در اين ميان جاي تنها چيزي كه خالي بود همان كار فرهنگي بود. نسلي به بار امد كه در ان حتي دختران بيست و چند ساله نمي دانستند كه در قرآن آياتي در مورد حجاب وجود دارد و عده اي حجاب را امري مندراوردي پنداشتند و از اين قبيل كه شما از من بيشتر مي دانيد....اما هنوز خبري از كار فرهنگي نبود و نيست . نه دوره ي آقاي هاشمي نه آقاي خاتمي ونه دولت كنوني....تنها چيزي كه به نظر مي آيد همين است كه اين شعارها فقط فرصت بيشتري براي طراحان عمليات فرهنگي ضد ايراني ايجاد كرد 3. گروههاي ديگري نيز بودند كه به دلايل مختلف ديگر از جمله عدم كارايي اين طرح ها يامخالفت كلي با اسلام يا بيان اينكه معضل كشور اين امور نيست به نحوي مخالفت خويش را ايراز داشتند به نظر مي رسد گروه سوم علاوه برقلت عددي و ادعا هاي بي پايه اغلب با عدم اقبال به نظراتشان مواجه نشدند. .. اما در اين بين راستش را بخواهيد از ديد من طرح امنيت اجتماعي با همه ي ضعفها ،ايرادات در اجرا و تند روي ها و كندروي ها لازم بود. نوع وقيحانه ي پوششها ي يك عده،انجام اعمال بي شرمانه در ملا عام ،سوئ استفاده ي بيش از حد از فضاي باز ناشي از دوخرداد و... همه باعث شد كه طرح ارتقا امنيت اجتماعي در اين دوره با قاطعيت صورت گيرد. اما هيچ وقت نبايد فراموش كرد كه مهمترين مبارزه با بدحجابي در واقع پاسخ به دختران و زنان است كه حجاب چرا؟ حيا چيست ؟دليل رعايت پوشش چيست؟و بطور كلي بيان كامل وجامع فلسفه حجاب واين جز به همت اسلام شناسان و حمايتهاي مسئولين ميسر نيست. البته نبايد از ياد برد كه جامعه ي كنوني جامعه ي رفاه طلبي ،تجمل گرايي ومصرف زدگي افراطيست مادامي كه مدار حركت جامعه و مردم و افكار و اهداف ايشان بر همين محور مي گردد روزگار بر همين است و تغيير چنداني نخواهد كرد. حتي تبليغات رسانه اي و در واقع به اصطلاح خودماني "جو زده كردن" مخاطب نيز تاثير بنيادي نخواهد داشت ولو از ابزار هنر در آن استفاده شده باشد.خوب حتي تخته كردن فروشگاههاي لباس هم اثري ندارد. بايد كاري كرد كه مردم خودشان ديگر لباسهاي مد غربي نپوشند!بايد كاري كرد كه دختران بدون تشر والدين يا هيچ كسي ديگر به اين نتيجه برسند كه حجاب آنها را محدود نخواهد كرد بلكه از خطرات احتمالي حضور در جامعه مصون خواهند ماند،دختران بايد بفهمند كه با چيره شدن فرهنگ حيا و حجاب درست ميدان براي فعاليتهاي بيشتر ووسيعتر زنان به وجود خواهد آمد،جلب اعتماد حاكمان و گرفتن بهانه از عده اي كه اين وضع را بهانه اي براي كم ميدان دادن به زنان قرار داده اند نيز از اثرات مهم اجتماعي حجاب در اين دوره است. اين امر شايد طولاني باشد اما يقينا ريشه ايست و بدون شك عمليست چه اينكه بسياري از دختران عفيف در جامعه بدون هيچ جبر وتهديدي حجاب كامل را برگزيده اند و حتي در گرماهاي طاقت فرسا نيز حاضر به مخدوش كردن آن نيستند .مسئولين و جامعه بايد همين معنايي را كه اين عده از حجاب درك كرده اند درك كنند.در اين ميان ما به انسانهايي در مقياس مطهري ،دستغيب و آويني و... به تعداد بسيار زياد نيازمنديم.اكنون با اينكه خيلي دير شده اما زمان جهاد فرهنگيست!جنگ و جهاد نظاميمان پايان يافت ميانه هاي جهاد سازندگي را نيز داريم طي مي كنيم پس نبايد فرصت را از دست داد و شاهد سوزانده شدن درخت عفت و حيا بين جوانانمان اعم از پسر و دختر بود.روزگاري كه گروههايي هستند كه بدون شرم برهنگي و هنر برهنگي!!! را ابراز مي دارند بسيار جاي تعجب و سوال است كه علت خاموشي عالمان ما چيست؟و چرا صداي فرياد آنها به گوش كسي نمي رسد؟!

 
  زيرمجموعه: غيره   آخرين ويرايش توسط: مخفي
 
   © دانش‌‌نامه آزاد ايلاميان - ويرايش 1.1

Managed With Chavir CMS

 صفحه جاری  مشاهده  | زمان بارگزاري صفحه:  0/0820 ثانيه