گزينه ها

 

 جستجو

مقاله جاري

نظرات

ويرايش

تاريخچه

 

       
 براي قلاويزان ...و مردانش

 از دانشنامه آزاد ايلاميان
يادت مي آيد؟...صورتم را روي جمجمه ات گذاشتم و اشك هايم جاي خالي چشمانت را خيس كرد.... روي پيشانيت سربند يا زهرايت را گذاشته بودند.....باورم نمي شود تو را همانجا پيدا كرده بودند كه من 3 ماه پيش وضو گرفته بودم همراه دوستان درست تپه ي كنار آن تانكر آب.... شما بچه هاي لشكر 41 ثار الله چه كارها كه نكرديد.... ديوانه ها ،آخر كسي ميان گرماي 50 در جه ي مهران قمقمه ي آبش را خالي ميكند؟ ديوانه ها دوستتان دارم . . . پيشاني بند ت را بوسه زدم....همين خدا حافظ

 
  زيرمجموعه: غيره   آخرين ويرايش توسط: مخفي
 
   © دانش‌‌نامه آزاد ايلاميان - ويرايش 1.1

Managed With Chavir CMS

 صفحه جاری  مشاهده  | زمان بارگزاري صفحه:  0/0879 ثانيه