ضرب المثلهای ایلامیان

(برگرفته از کتابی با همین عنوان از آقای علی محمد سهراب نژاد)
ضرب المثل: ئاخر عمرو ئه ول مالداري
ترجمه: آخر عمر و اول مال اندوزي
توضیح: نظير: پيري و معركه گيري
ضرب المثل: ئارد ده ته يره قه رت كه ي!
ترجمه: آرد از دزد قرض مي گيري؟
توضیح: از كسي كه هيچي ندارد چيزي خواستن!
ضرب المثل: ئارد نام درگ
ترجمه: آرد ميان خار
توضیح: دچار مشكل شدن، گرفتار شدن
ضرب المثل: ئازاي ده كول بيماري ده سي دايه كه ل بناري
ترجمه: مرد سالمي بر پشت بيماري سوار بود و از تپه اي بالا مي رفت
توضیح: سربار از خود ضعيف تر شدن
ضرب المثل: ئاسياو كار خوه‌ي كه‌ي چه‌ق چه‌قه سه‌ر خوه‌ي نه‌يگه ژان
ترجمه: آسياب كار خود را انجام مي دهد دروگر سر خود را به درد مي آورد.
توضیح: دخالت بي مورد و فضولي در كار ديگران كردن، آن هم زماني كه حاصلي نداشته باشد.
ضرب المثل: ئاسائ وه كه‌م هه‌ر بوه وه هوچ هه‌ر نه‌وه
ترجمه: آسياب كم كار بوده ولي بيكار نبوده است.
توضیح: كسي كه مسئوليت كاري را دارد بايد كم يا زياد به انجام آن مشغول باشد و گرنه چه نسبتي است وي را با انجام آن كار
ضرب المثل: ئاسياو وه نه‌وبه
ترجمه: آسياب به نوبت
توضیح: رعايت نوبت
ضرب المثل: ئاش هه‌ر ئه‌و ئاشه و كاسه هه‌و كاسه
ترجمه: آش همان آش است و كاسه همان كاسه
توضیح: عوض نشدن، تغييري حاصل نشدن
ضرب المثل: ئاش هزار كه يوانوو يا سوره يا بي خوا
ترجمه: آش هزار كدبانو يا شور است يا بي نمك
توضیح: نظير: آشپز كه دو تا شد آش يا شور مي شود يا بي نمك
ضرب المثل: ئاش نه خواردگ، ده‌س و ده‌م سوزياگ
ترجمه: آش نخورده و دهان سوخته
توضیح: بي بهره بودن از محاسن موضوعي و سهيم شدن در معايب آن
عمر سایت: 18سال و 15ماه و 2روز