شنبه 27 مهر 1398

برای نخستین۰بار طرح رهاسازی کنترل شده ماهی در منابع آب۰های داخلی استان اجرا می۰شود

با توجه به استعداد استان ايلام در زمينه ميزان آب‌هاي جاري و هم‌چنين آب‌هاي درياچه پشت سد كرخه و نيز دارا بودن هشت درصد آب‌هاي كشور، اين استان به عنوان استان مرجع آبزي‌پرور اين طرح را اجرا مي‌كند.

دكتر يونس احمدي ـ مدير شيلات استان ايلام ـ هدف از اجراي اين طرح در استان را بهره‌برداري بهينه از منابع آب‌هاي داخلي استان و درياچه پشت سدها عنوان كرد و افزود: متقاضيان اين طرح مي‌توانند با هماهنگي شوراي محل و محيط زيست مكان مورد نظر را انتخاب و در صورت تاييد در آن مكان رهاسازي بچه ماهي با تامين غذايشان انجام مي‌گيرد.

او اظهار كرد: اجراي اين طرح در سال اول به صورت تدريجي زمينه‌هاي تحولي بزرگ در راستاي اشتغال‌زايي در استان به وجود مي‌آورد.

احمدي گفت: با استفاده از آب سد كرخه در حوزه استان ايلام تحولي در زمينه توليد آبزيان در استان ايجاد مي‌شود كه هم اكنون در حال رايزني براي تحقق اين امر هستيم.

نظرات ارسال نظر