آغاز انتخاب واحد اینترنتی در دانشگاه ایلام

از امروز سیستم انتخاب واحد اینترنتی دانشگاه ایلان فعال شد.دانشجویان این دانشگاه برای انجام انتخاب واحد اینترنتی میتواندد به وب سایت دانشگاه ایلام به آدرس زیر مراجعه نمایند.

http://www.ilam.ac.ir/

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال