شنبه 30 شهریور 1398

آغاز انتخاب واحد اینترنتی در دانشگاه ایلام

از امروز سیستم انتخاب واحد اینترنتی دانشگاه ایلان فعال شد.دانشجویان این دانشگاه برای انجام انتخاب واحد اینترنتی میتواندد به وب سایت دانشگاه ایلام به آدرس زیر مراجعه نمایند.

http://www.ilam.ac.ir/

نظرات ارسال نظر