افت انگلی‌,جنگل‌استان‌ایلام‌راتهدیدمیکند

درختان جنگلي استان ايلا‌م در معرض حمله آفت انگلي هستند افت لورانتوس كه در اصطلاح محلي به مخور و در اصطلاح گياهي به‌غده سرطاني درختان شهرت دارد درختان جنگلي استان ايلام را تهديد مي كند .

بگفته رئيس اداره حفاظت منابع طبيعي استان ايلام اين افت گياهي نيمه‌انگلي برروي درختان جنگلي بويژه بلوط رشد مي‌كند و موجب تضعيف درخت وخشكيدن كامل ان مي شود.

اقاي فتحي با بيان اينكه حدود 80 هزار هكتار از640 هزار هكتار جنگلهاي‌استان ايلام به افت لورانتوس الوده شده افزود: امسال كار مبارزه با افت لورانتوس با يك ميليارد ريال از محل اعتبارات سفر رياست جمهوري در سطح ده هزار هكتار از جنگلهاي استان ايلام اغاز و ده گروه بومي با مشاركت بسيج سازندگي به كار گرفته شده‌ان
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 18سال و 15ماه و 2روز