دیروز دهلران با دمای ۴۷.۵ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین نقطه کشور اعلام گردید.

 به گزارش سازمان هواشناسی دیروز دهلران با دمای 47.5 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین نقطه کشور اعلام گردید.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 18ماه و -14روز