گزارشی از محقق نشدن برنامه‌های توسعه روستایی در استان ایلام

سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در روستا‌هاي استان ايلام در سه برنامه اقتصادي دولت به هزينه بدل شده است و ديدگاه صرف محروميت‌زدايي يكي از عوامل تحقق نيافتن برنامه‌هاست.

به گزارش خبرنگار كشاورزي ايسنا، با وجود سرمايه‌گذاري‌هاي بسياري كه دولت در سه برنامه توسعه در مناطق روستايي استان ايلام انجام داده توسعه روستايي به عنوان فرآيند جامع تغيير اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي شامل بهبود، پويايي و افزايش اشتغال و درآمد روستاييان كه بايد به پاي بهبود توليد و دگرگوني در نهاد‌هاي اجتماعي و سطح زندگي مادي متحول‌كننده انسان باشد در روستا‌هاي استان محقق نشده است.

با توجه به پراكندگي روستا‌هاي استان و كوهستاني بودن منطقه، دسترسي اكثر روستا‌ها به امكانات رفاهي، درماني و بهداشتي ساير مناطق به ويژه از شهر‌هاي بزرگ به كندي صورت مي‌گيرد.

حميد اماني‌نژاد ـ مدرس دانشگاه ـ در اين زمينه به ايسنا مي‌گويد: روستا‌هاي استان بدون برنامه‌اي خاص تجهيز شده‌اند و فضا‌هاي روستاييان منطقه از يك سلسله مراتبي روستايي كه از طريق آن خدمات اجتماعي و زيربنايي به صورت سطح‌بندي شده به روستا‌هاي اقماري انتشار يابد بي‌بهره هستند؛ بنابراين ارتباط بين مراكز و نقاط پيرامون به كندي صورت مي‌گيرد.

براساس گزارش اقتصادي اجتماعي استان ايلام، روند تغييرات جمعيتي در استان نشان مي‌دهد كه جمعيت روستايي استان متناسب با رشد كل جمعيت رشد نكرده است به نحوي كه جمعيت سال 45 آن‌ها، 4/63 درصد كل جمعيت، سال 55، 2/64 درصد، سال 65، 5/55 درصد و در سال 75 به 4/44 درصد رسيده است كه عامل عمده اين مساله مهاجرت روستاييان به شهر‌ها و تبديل بعضي مناطق روستايي به شهر بوده است.

به گفته يكي از مسوولان استان ايلام نگاه از بالا به پايين در برنامه‌ريزي روستايي شكل نگرفتن و فقدان مشاركت نهاد‌هاي روستايي در تعيين سرنوشت خود در كنار وجود ديدگاه صرف محروميت‌زدايي از نظر امكانات فيزيكي بدون توجه به نياز‌هاي اقتصادي روستاييان از عوامل محقق نشدن سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در روستا‌هاست و اين عوامل متاسفانه سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده را به هزينه بدل كرده و بعضا امكانات موجود نيز استفاده نمي‌شود.

براساس اطلاعات به دست آمده در سال 82 در مناطق روستايي استان از 753 آبادي، 4/74 درصد از امكانات برق، 2/78 درصد لوله‌كشي و 3/77 درصد روستا‌ها از راه مناسب برخوردارند.

آمار نشان مي‌دهد كه در سال 75 از كل يك هزار و 204 آبادي استان 451 آبادي خالي از سكنه بودند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 20ماه و -11روز