شنبه 21 تیر 1399

۱۳ پروژه سد سازی ایلام در حال اجراست.

تا پايان امسال چهار سد مخزني و شبكه آبياري و زهكشي با هدف تحت پوشش قرا ردادن 17 هزار و 500 هكتار از اراضي كشاورزي و تامين آب موردنياز صنايع بزرگ استان آماده اجرا مي‌شود.

به گزارش ايسنا، مهندس علي لطفي- مديركل امور آب ايلام - افزود: سد مخزني و شبكه آبياري و زهكشي چناره كه مطالعات مرحله اول آن سال 82 و مرحله دوم آن سال 83 انجام شده است و عمليات آن به زودي آغاز مي‌شود كه 14 هزار و 500 هكتار از زمين‌هاي شيروان چرداول را تحت پوشش و آبياري قرار مي‌دهد.

وي تصريح كرد: اين سد از نوع سنگريزه‌اي با هسته رسي است كه ارتفاع آن از پي 118 متر و طول تاج 604 متر و عرض آن از پي 434 متر است كه ظرفيت سرريز آن دو هزار و 679 مترمكعب در ثانيه است.

لطفي، اضافه كرد: سد مخزني و شبكه جزمان در شهرستان شيروان چرداول با 49 متر ارتفاع از پي از نوع خاكي سنگريزه‌اي با 84 درصد پيشرفت فيزيكي دارد و سه هزار هكتار از اراضي دشت مليلان را آبياري مي‌كند.

مديركل امور آب استان ايلام، با اشاره به طرح تامين آب درازمدت پتروشيمي ايلام شامل سد مخزني گلال و سد مخزني چوار است كه با 50 متر ارتفاع از پي داراي مخزني به گنجايش 30 ميليون مترمكعب است كه به زودي آغاز مي‌شود.

وي، گفت: اين طرح مجموعا با 35 ميليون مترمكعب حجم بر تامين آب تاسيسات پتروشيمي ايلام بر روي رودخانه گدارخوش چوار اجرا مي‌شود.

نظرات ارسال نظر