ثبت نام کاندیدای شورای نظام مهندسی کشاورزی

بدينوسيله به اطلاع كليه كارشناسان عضو سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي ميرساند كه بمنظور تعيين اعضاء شوراي مرکزی استان ، دومين دوره انتخابات براسـاس برنـامه زمانبنـدي ، ازتاريـخ 8/11/84 لغايت 12/11/84 بمدت 5 روز در محل سازمان واقع در خيابان شهيد عبداللهي پورروبروي هتل كربلا ثبت نام به عمل مي آيد . از متقاضيان واجدشرايط دعوت مي شود در صورت دارابودن شرايط عضويت جهت ثبت نام و تكميل فرم مربوطه به محل سازمان مراجعه نمايند. شرايط عضويت : 1- تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران . 2- نداشتن محكوميت موثر كيفري و عدم وابستگي به گروه هاي غير قانوني 3- نداشتن سوء شهرت اجتماعي و شغلي . 4- سابقه ، از زمان تاريخ فراغت از تحصيل 5 سال گذشته باشد . كميته اجرايي دومين دوره انتخابات سازمان استان ايلام 26/10/84

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 14ماه و -15روز