جمعه 20 تیر 1399

طرح ساماندهی مدارس به صورت یک نوبته در استان ایلام

شهري/ مدير كل نوسازي مدارس استان ايلام:
سازماندهي مدارس به صورت يك نوبته از اهداف وزارت آموزش و پرورش در راستاي تحقق عدالت آموزشي دولت اسلامي است لذا به منظور تامين شرايط مطلوب جهت تحصيل كليه دانش آموزان در استان ايلام ستادي مركب از سازمان آموزش و پرورش ، اداره كل نوسازي مدارس و مجمع خيرين مدرسه ساز تشكيل گرديد و در موازات آن ستادهاي مشابه در شهرستانها جهت بررسي مدارس دونوبته بوجود آمد.  تا جهت برنامه ريزي در سال تحصيلي آتي با توزيع صحيح منطقه اي دانش آموزان استفاده بهينه از كلاسهاي خالي ، و تنظيم تراكم دانش آموزان در هر كلاس با رعايت ميانگين استاني و جمع آوري وسايل اسقاطي از كلاسها، دانش آموزان استان حتي المكان در يك نوبت به تحصيل خويش ادامه دهند.
در راستاي تحقق اهداف فوق الذكر توسط ستاد تشكيل شده مقرر گرديد تا كليه مدارس دونوبته بررسي گشته و گزارش از ميزان كلاسهاي اشغال شده و ظرفيت سنجي مدارس با توجه به جمعيت منطقه اي انجام گيرد. كليه آموزش و پرورش هاي مناطق مي بايست كليه لوازم اسقاطي را در مراكز شهرستان به صورت متمركز جمع آوري كرده و جهت تعمير و فروش دسته بندي شوند. و همچنين از اين پس تبديل كلاسهاي درسي و فضاهاي آموزشي به انبار نگهداري لوازم مستعمل مجاز نمي باشد.

نظرات ارسال نظر