چهار‌شنبه 7 خرداد 1399

‪ ۱۰۰‬اولویت دریافت سیم‌کارت تلفن همراه قرعه کشی و اعلام شد.

"يكصد" اولويت دريافت سيم كارت متقاضيان تلفن همراه كه بهمن ماه ‪ ۸۴‬ثبت نام كرده‌اند روز شنبه قرعه كشي و به شرح زير اعلام شد:
كساني كه دو رقم سمت راست شماره قبض ثبت نام سيم كارت آنها عدد ‪۰۷‬ است ، اولويت نخست دريافت سيم كارت در سال ‪ ۸۵‬هستند.

همچنين كساني كه اين دو رقم قبض آنها ‪ ۶۲‬است ، اولويت آخر دريافت اين وسيله ارتباطي هستند كه سيم كارت خود را در خرداد ‪ ۸۶‬دريافت مي‌كنند.

به گزارش خبرنگار حوزه ارتباطات ايرنا، مراسم قرعه‌كشي سيم كارتهاي تلفن همراه بعداز ظهر شنبه با حضور شماري از مسوولان ارشد شركت مخابرات ايران در شركت ارتباطات سيار برگزار شد.

طبق اين قرعه‌كشي، اولويت نخست تا دهم به‌ترتيب شامل كساني مي‌شود كه دو رقم سمت راست شماره قبض ثبت نامي آنها به‌ترتيب ‪،۴۵ ،۳۷ ،۳۹،۵۸ ،۵۵ ،۰۷‬ ‪ ۰۲،۶۰ ،۲۰‬و ‪ ۸۳‬است.

‪ ۱۰‬اولويت دوم نيز شامل قبض‌هايي است كه دو رقم سمت راست قبض آنها به ترتيب ، ‪ ۶۵ ،۵۳ ،۳۴ ،۳۳ ،۴۲ ،۱۰ ، ۳۲ ، ۸۷ ، ۸۴‬و ‪ ۴۸‬است.

‪ ۱۰‬اولويت بيست و يكم تا بيست و نهم نيز شامل كساني مي‌شود كه دو رقم سمت راست قبض آنها به ترتيب به اعداد ‪۰۵ ،۰۶ ،۴۶ ،۶۹ ،۷۲ ،۸۸ ،۴۹ ،۵۹ ،۷۹‬ و ‪ ۲۲‬ختم مي‌شود.

اولويتهاي سي و يكم تا چهلم از آن كساني است كه دو رقم سمت راست شماره قبض آنها به ترتيب ‪ ۹۶ ،۰۴ ،۰۹ ،۹۸ ،۸۰ ،۴۷ ،۹۴ ،۲۱ ،۱۴‬و ‪ ۰۱‬است.

دو رقم سمت راست شماره قبض اولويتهاي چهل و يكم تا پنجاهم نيز به ترتيب ‪ ۹۱ ،۹۳ ،۷۳ ،۱۱ ،۴۳ ،۳۸ ،۲۷ ،۰۰ ،۲۶‬و ‪ ۱۶‬است .

اولويتهاي پنجاه و يكم تا شصتم نيز كساني را شامل مي‌شود كه دو رقم سمت راست قبض ثبت نامي آنها به ترتيب ‪۵۶ ،۸۱ ،۲۵ ،۳۱ ،۶۷ ،۸۵ ،۱۹ ،۵۱ ،۴۴‬ و ‪ ۱۷‬باشد.

اولويتهاي ‪ ۶۱‬تا ‪ ۷۰‬نيز به دارندگان قبوض به ترتيب با دو رقم سمت راست ‪ ۶۴ ،۳۶ ،۹۹ ،۲۳ ،۹۷ ،۹۵ ،۷۶ ،۷۵ ،۸۲‬و ‪ ۷۰‬است .

اولويتهاي ‪ ۷۱‬تا ‪ ۸۰‬شامل كساني است كه دو رقم سمت راست قبض آنها به ترتيب ‪ ۸۶ ،۶۳ ،۳۰ ،۲۸ ،۵۲ ،۲۴ ،۱۲ ،۰۸ ،۱۳‬و ‪ ۹۰‬است .

كساني كه دو رقم سمت راست شماره قبض آنها به ترتيب ‪،۷۱ ،۳۵ ،۷۴ ،۵۴‬ ‪ ۸۹ ،۱۵ ،۵۰ ،۹۲ ،۴۱‬و ‪ ۶۸‬است، به ترتيب اولويتهاي ‪ ۸۱‬تا ‪ ۹۰‬واگذاري سيم‌كارتهاي ثبت نامي در بهمن ماه سال ‪ ۸۴‬هستند.

سرانجام اولويتهاي ‪ ۹۱‬تا صدم واگذاري اين سيم‌كارتها به‌ترتيب به كساني تعلق دارد كه دو رقم سمت راست شماره قبض آنها ‪،۶۱ ،۲۹ ،۴۰ ،۷۷ ،۷۸ ،۵۷‬ ‪ ۶۶ ،۱۸ ،۰۳‬و ‪ ۶۲‬است .

طبق اعلام شركت ارتباطات سيار، دو اولويت نخست در ارديبهشت ‪ ، ۸۵‬سيم كارت خود را دريافت مي‌كنند و به اولويتهاي سوم تا ششم در تيرماه ‪ ۸۵‬و اولويتهاي هفتم تا سيزدم در مردادماه اين سال، سيم‌كارت واگذار مي‌شود.

كساني كه در اولويتهاي چهاردهم تا بيستم قرار گرفته‌اند در شهريور ‪،۸۵‬ اولويتهاي بيست و يكم تا بيست و هشتم ، در مهر ‪ ۸۵‬و اولويتهاي بيست و نهم تا سي و ششم در آبان ماه اين سال سيم كارت را دريافت مي‌كنند.

به اولويتهاي سي و هفتم تا چهل و پنجم در آذرماه، چهل و ششم تا پنجاه و چهارم در ديماه و اولويتهاي پنجاه و پنجم تا شصت و سوم در بهمن‌ماه ‪۸۵‬ سيم كارت واگذار مي‌شود.

شركت ارتباطات سيار ، سيم كارت كساني را كه در اولويتهاي شصت و چهارم تا هفتاد و دوم قرار گرفته‌اند در اسفند ‪ ، ۸۵‬اولويتهاي ‪ ۸۲‬تا ‪ ۹۰‬در فروردين ‪ ۸۶‬و سرانجام كساني كه در اولويتهاي ‪ ۹۱‬تا ‪ ۱۰۰‬واقع شده‌اند در خردادماه ‪ ۸۶‬سيم كارت واگذار مي‌شود.

ضمن اينكه شركت مخابرات ايران وعده داده است به متقاضياني كه سيم‌كارت خود را پس از سال ‪ ۸۵‬دريافت مي‌كنند، پاداشي معادل سود بانكي تعلق خواهد گرفت .

مراسم قرعه‌كشي اولويتهاي واگذاري سيم‌كارت كه با گردونه انجام شد، براي نخستين بار به طور مستقيم از شبكه سوم سيما پخش شد و نمايندگاني از بازرسي كل كشورو ديوان محاسبات كشور نيز برحسن انجام آن نظارت مي‌كردند.

نظرات ارسال نظر