برگزاری یک کارگاه آموزشی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام در روز چهارشنبه مورخه 5/11/1384 در شهرستان شیروان و چرداول اقدام به برگزاری یک کارگاه آموزشی جهت مهندسین ناظر طرح محوری گندم شهرستان نمود. در این کارگاه آموزشی که از 3 بخش شناسایی و مبارزه با علفهای هرز مزارع گندم ، شناسایی و مبارزه با بیماریهای گندم ونیز کالیبراسیون سمپاشها جهت مبارزه با علفهای هرز و بیماریها ، تشکیل شده بود ، تعداد 25 نفر از مهندسین ناظر شهرستان شیروان و چرداول حضور داشتند. مدرسین این کارگاه آموزشی آقایان مهندس سیامک بیگی از اداره حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام و مهندس بابک کرمی از واحد مکانیزاسیون مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان و چرداول بودند.

 

 

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 6روز