باران بهاری در سیزده به‌در

در حالی که بسیاری از مردم به علت احتمال ریزش باران، سیزده به‌در را در خانه ها ماندند. از ساعت ۱۵ باران شروع به باریدن نمود و مردم ناچار به بازگشت به خانه هایشان شدند!

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -14روز