امروز ساعت ۱۸:۳۰ قرار رئیس جمهور با نخبگان ایلام

امروز راس ساعت ۱۸:۳۰ رئیس جمهور با  جمعی از نخبگان ایلام در محل کانون فنی و حرفه ای دیدار می کند.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال