امروز ساعت ۱۸:۳۰ قرار رئیس جمهور با نخبگان ایلام

امروز راس ساعت ۱۸:۳۰ رئیس جمهور با  جمعی از نخبگان ایلام در محل کانون فنی و حرفه ای دیدار می کند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 4روز