یک‌شنبه 24 آذر 1398

ترسیم‎‎‎ چشم انداز ۴ ساله‎ دولت‎ برای‎ ایلام

 

 رئيس‎ جـمهـوري‎ اسـلامـي‎ ايـران از ترسيم‎‎ چشم انداز چهار سـالـه‎ دولـت‎ بـراي‎ خدمت‎ رساني‎ به‎ استان‎ ايلام‎ خبر داد.
آقاي‎‎ احمدي نژاد هـنگـام‎ ورود بـه‎ استـان‎ ايلام‎ در گفتگو با خبرنگاران‎‎ ضمن ابـراز خرسندي‎ از سفر به‎‎ ايلام‎ بـه عنـوان‎‎ دوميـن سفر استاني‎ هيئت‎‎‎ دولت تاكيد كرد: در نشست هيئت‎‎‎ دولت در ايلام‎ همه‎ مشكلات ايـن‎‎ استـان بررسي‎ خواهد شد و براساس‎ برنامه‎ ريزيها , برنامه‎‎ كاري‎‎ بـسيـار گـستـرده اي در ايـن‎ استان‎ خواهيم‎ داشت‎.
وي‎‎ درباره‎‎ تمهيـدات‎‎ دولـت بـراي سفـر بـه استان‎ ايلام‎ گفت‎: از 20 روز پيـش‎ كـميـتـه‎ هايي‎‎ تشكيل‎ و در پي آن‎ پيش‎ نويس‎ مصـوبـات‎ هيئت‎‎ دولت تهيه‎‎‎ شد كه اميدواريم‎ همه آنها در نشست‎‎ پنج‎ شنبه‎‎ شـب‎‎ بـه تصـويـب هـيـئت وزيران‎ برسد.
رئيس‎ جمهوري‎ تصريح‎ كرد: شخصا بـه‎ مـراكـز همه‎‎ شهرستانها سفر و در جلسه با مديران‎ و كارشناسان‎ مسائل‎ و مشكلات‎ كاري‎ را بـررسـي‎ خواهم‎ كرد.

نظرات ارسال نظر