پاسخ نظرسنجی: تثبیت استاندار، چرا؟ - شماره ۵

بسم الله الرحمن الرحيم

در پاسخ با نظرسنجي تثبيت استاندار بايد گفت:

1- قحط الرجال در استان ايلام

2- توهين به مردم ايلام و باور نداشتن توانايي فرزندان شايسته اين استان.

3- عدم درک پيام انتخابات رياست جمهوري توسط اين حضرات زيرا اگر مردم ايران و ايلام خواستار حفظ وضع موجو بودند بايدبه يکي ديگر از کانديداهاي رياست جمهوري راي مي دادند يکي از مشخص ترين پيامهاي مردم در اين انتخابات ايجاد تحول در تمام قسمتها بويژه نظام اداري بود حالا که با روي کار دولت جديد و شروع تغيير و تحول در روش مديريت در تمام کشور، چرا اين آقايان بجاي کمک کردن و تسريع در تحقق اين برنامه کارشکني مي کنند.

4- ساخت و پاخت و توافقات پشت پرده و فروختن اميد و آرزوها و منافع مردمي که چشم انتظار برطرف شدن مشکلات موجود هستند به ثمن بخث و در قبال بهايي ناچيز مانند ابقاء يا اعطايي چند پست و مديريت  به دوستان و آشنايان و اقوام برخي مسئولين  استان و نمايندگان و جبران زحمات حاميان انتخاباتي – اگر اين استاندار ابقاء شود صحت اين مطلب اثبات خواهد شد چرا که خبرها در بين مردم زود پخش مي شود.

5- چون نمايندگان مجلس مي دانند که مانند نمايندگان قبلي فقط يکبار به مجلس راه يافته و نمي توانند راي مردم را دوباره کسب کنند البته بخاطر عملکرد خودشان است که راي نمي آورند مانند قضيه انتخاب استاندار لذا درمدت اين چهار سال بيشتر به منافع خود و اطرافيان فکر مي کنند تا مردم.

6- اين حضرات چه جوابي براي مردم ايلام دارند آيا اگر يکي از افراد ايلامي در استان ديگري اينچنين مسئوليتي داشت نمايندگان مردم آن استان ها نيز مانند اين آقايان عمل مي کردند به قول برو بچ عمراً من بعنوان يک ايلامي از داشتن چنين مسئولين و نمايندگاني اظهار تاسف مي کنم و راي خود را كه به آنها داده ام پس گرفته و آنها را از وكالت خود ساقط مي نمايم .

7- تا کي بايد مردم ايلام شاهد اقدامات نسجيده اينگونه مسئولين باشند و تاسف بخورند و تا کي بايد منتظر باشند تا از فرزندان شايسته ايلامي در مسوليتهاي کليدي استان استفاده شود.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و -16روز