دوشنبه 1 مهر 1398

هشت میلیارد ریال اعتبار برای صیانت از جنگلهای ایلام اختصاص یافت

مدير كل منابع طبيعي ايلام گفت: بيش از هشت ميليارد ريال اعتبار به تازگي براي صيانت از جنگلهاي اين استان اختصاص يافته است.

"عنايت جهاني" روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد:
اين ميزان اعتبار از محل اعتبارهاي ملي براي اجراي طرح صيانت و توسعه جنگلهاي ناحيه رويشي زاگرس تخصيص داده شده است.

وي افزود: اين اعتبار براي اجراي طرحهاي جنگلداري چند منظوره شامل احيا و تقويت پوشش جنگلي و كاهش عوامل تخريب جنگلها هزينه مي‌شود.

وي تصريح كرد: به همين منظور در سالجاري عمليات غني‌سازي جنگلها بوسيله بذر كاري و تامين نهال، حصار كشي مناطق احيا شده، ايجاد كمربند حفاظتي، ايجاد پاسگاه مرزي و گشت مراقبت و تامين سوخت جنگل نشينان انجام مي‌شود.

جهاني با بيان اينكه سال گذشته چهار ميليارد ريال اعتبار براي صيانت از جنگلهاي استان تخصيص داده شد، گفت: متاسفانه به علت محقق نشدن درآمدهاي دولت در سال گذشته تنها ‪ ۲۷‬درصد از اين مبلغ يعني در حدود يك ميليارد ريال جذب شد.

وي تصريح كرد: به همين علت اجراي طرحهاي صيانت از جنگلهاي استان در سال گذشته به طور كامل اجرا نشد.

استان ايلام با گستره دو هزار متر مربع بيش از ‪ ۶۴۰‬هزار هكتار جنگل با پوشش مسلط بلوط دارد.

نظرات ارسال نظر