دوشنبه 29 مهر 1398

نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری در استان ایلام به تفکیک شهرستانها

بنا به اخبار موثق نتايج نهايي انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري در استان ايلام به تفكيك به شرح ذيل مي باشد.

رديف

شهرستان

كروبي

قاليباف

هاشمي

معين

احمدي‌نژاد

لاريجاني

مهر‌عليزاده

كل آراء

1

ايلام

35.769

15.524

14.876

23.460

15.802

3.036

1.132

104.223

2

شيروانچرداول

16.280

7.394

4.967

11.502

2.173

1.496

293

46.028

3

ايوان

6.230

7.149

4.147

9.595

1.393

319

430

30.521

4

دهلران

18.559

2.680

4.394

2.123

3.070

542

288

32.535

5

دره شهر

15.080

3.297

5.686

4.262

2.746

491

479

32.738

6

آبدانان

14.358

2.318

3.053

3.022

1.471

596

213

25747

7

مهران

11.812

2.720

3.475

2.561

5.728

303

196

27.615

جمع كل استان

118.628

41.082

40.598

56.525

32.383

6.783

3.031

299.407

نظرات ارسال نظر