سه‌شنبه 28 آبان 1398

غیر رسمی - داریوش قنبری برنده میدان

بر اساس گزارشات تایید نشده داریوش قنبری در صدر برگزیدگان انتخابات میاندوره ای  دروه هفتم مجلس شورای اسلامی در ایلام قرار دارد.

نظرات ارسال نظر