غیر رسمی - داریوش قنبری برنده میدان

بر اساس گزارشات تایید نشده داریوش قنبری در صدر برگزیدگان انتخابات میاندوره ای  دروه هفتم مجلس شورای اسلامی در ایلام قرار دارد.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال