مردم ایلام داریوش قنبری را به مجلس شورای اسلامی فرستادند.

بنا به گزارشات رسیده پیروزی آقای داریوش قنبری در انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی مسجل شد.

ایلام امروز نیز ضمن تبریک به ایشان امیدوار است ایشان به عنوان نماینده سوم استان برای ایلامی سربلند از هیچ کوششی فروگذار ننمایند و به خاطر داشته باشند که این مردم بودند که ایشان را به مجلس فرستادند..

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال