دوشنبه 16 تیر 1399

ایلامی ها در چغازنبیل آب تصفیه شده می نوشیدند.

تاسيسات آبرساني در بيرون حصار سوم معبد چغازنبيل نشان مي دهد كه آب مورد استفاده در اين محل طي چهار مرحله تصفيه مي شده است.
آيدا سجادي ، كارشناس ارشد باستان شناسي كه درباره تاسيسات آبرساني و تصفيه آب در كارگاهي آموزشي با همين عنوان سخن مي گفت، درباره مراحل مختلف تصفيه آب در اين تاسيسات گفت : مراحل تصفيه آب كه تنها تصفيه فيزيكي و جدا كردن گل ولاي بوده به اين ترتيب است كه ابتدا آب از مسافتي كه 50 كيلومتر با معبد فاصله داشته ( رود كرخه ) د ركانالي سنگفرش شده مقداري از گل و لاي خود را از دست مي دهد. سپس در فاصله مخزن تا حوضچه ، شن هايي ريخته شده بوده كه آب را به سمت بالا هدايت مي كرده و لذا در اين مرحله هم بخشي از گل ولاي آب از بين مي رفته است.
آب پس از حوضچه ها از طريق 9 كانال وارد معبد مي شده كه آثار به جاي مانده بر اين كانال ها نشان مي دهد كه مراحل ديگري از تصفيه نيز وجود داشته است.
سجادي مي گويد : در اين كانال ها شبكه هايي از چوب يا پارچه به صورت فيلتر عمل مي كردند كه به مرور زمان از بين رفته است. در ضمن اين احتمال نيز وجود دارد كه ماسه هاي تميز در كف حوضچه ها عمل تصفيه را كامل كند .
تاسيسات آبرساني در چغازنبيل خارج حصار سوم واقع شده است. در اطراف معبد سه حصار وجود داشته كه در ميان حصارهاي اول و دوم تعدادي معابد زيرزميني قرار گرفته و ميان حصار دوم و سوم زندگي عادي مردم جريان داشته است. تاسيسات آبرساني خارج اين حصار قرار دارد.
اين تاسيسات كه نخستين بار توسط گيرشمن پيدا شد شامل يك مخزن ، يك كانال اصلي از رود كرخه ، 9 كانال فرعي و يك حوضچه است.
گيرشمن در اين محدوده تعدادي حمام نيز يافته بود كه تا كنون از شيوه آبرساني به اين حمام ها اطلاعي در دست نيست.

نظرات ارسال نظر