شنبه 30 شهریور 1398

روز جهانی کارگر و دغدغه‌های کارگران ایلامی

بي‌ادعا و سربه‌زير تا ديروز جنگ مردانه ايستادند و سينه‌هايشان سپر آماج گلوله‌هاي دشمن بود و امروز سازندگي پنجه در پنجه آهن و فولاد دل به روشني فردا سپرده‌اند.

كارگران محورهاي انساني توسعه‌اند، انسانهايي از خود گذشته كه با تحمل دردها و رنجها سرسختانه مي‌خواهند ايران را بسازند آن گونه كه تا هميشه سرفراز و پايدار بماند.

اما آن چه امروزه بر دلها و سينه‌هايشان سنگيني مي‌كند نامهربانيهايي است كه عرصه زندگي را بر آنان سخت و تنگ كرده است.

كارگران ايلامي امسال در حالي به استقبال روز جهاني كارگر مي‌روند كه مشكلات فراواني آنان را در تنگنا و سختي معيشت قرار داده است.

ورشكستگي و تعديل نيرو در آغاز سال جديد كه به اخراج طيف وسيعي از كارگران ايلامي انجاميد نويد بخش سال پرباري براي اين قشر نبوده است.

شنيدن چالشهاي جامعه كارگري ايلام از زبان اين قشر تلخ و گزنده است.

يكي از كارگران ايلامي در روز جهاني كارگر به تلخي از فراموش شدن اين قشر سخن مي‌گويد.

"پيمان احمدي" گفت: مشكلات قشر كارگر اين استان سالها در تب توسعه و سودجويي برخي مي‌رود تا زير غبار فراموشي از يادها محو شود.

وي بيان كرد: امروزه با حضور بخش خصوصي در عرصه مختلف، تعديل نيرو و قراردادهاي موقت و سفيد به واژه‌هايي تبديل شده‌اند كه كارگران ايلامي را در چنبره مشكلات فراواني گرفتار كرده‌اند.

وي افزود: شركتهاي خصوصي خدماتي با سواستفاده از قوانين اكنون مفهومي به نام كارگر دايم را از حافظه تاريخي جامعه كارگري پاك كرده‌اند.

وي تصريح كرد: رواج قراردادهاي موقت سبب شده است كه كارگران ايلامي از نبود امنيت شغلي و آينده‌اي تاريك براي امرار معاش رنج برند.

يكي ديگر از كارگران با اشاره به لجام گسيختگي تورم از پايين بودن دستمزد كارگران به عنواني مشكلي ديگر از هزاران معضل جامعه كارگري نام برد.

"محمدرضا محبي" گفت: با توجه به شرايط اقتصادي خانواده‌ها پايين بودن دستمزد كارگران را در تهيه حداقل امكانات زندگي با مشكل مواجه كرده است.

وي بيان كرد: دستمزدي كه كارگران امروز دريافت مي‌كنند،نمي‌تواند جوابگوي هزينه‌هاي سرسام‌آور زندگي آنان باشد.

وي افزود: به كارگران به تناسب با نقشي كه در توسعه و پيشرفت جامعه بازي مي‌كنند دستمزد پرداخت نمي‌شود.

وي تاكيد كرد: اكنون مشكلات معيشتي و فقر از آزاردهنده‌ترين مشكلات كارگران است.

اين كارگر ايلامي پرداخت فوق‌العاده سختي‌كار و افزايش سقف حداقل دستمزد را از مطالبه‌هاي به حق كارگران خواند.

دبير اجرايي تشكيلات خانه كارگر ايلام نيز در خصوص وضعيت جامعه كارگري استان از مشكلات و تنگناهاي بسيار در مسير زندگي اين قشر سخن راند.

"علي غياثي" گفت: نامگذاري يك روز به نام روز كارگر نشان از اهميت و نقش موثر اين قشر در توسعه است، اما نبايد تنها در حد شعار باقي بماند.

وي افزود: اكنون نبود امنيت شغلي، اجرا نشدن طرح طبقه‌بندي مشاغل و پايين بودن حداقل دستمزد، كارگران ايلامي را با مشكل مواجه كرده است.

وي بيان كرد: خانه كارگر به عنوان تشكلي صنفي همواره پشتيبان كارگران ايلامي بوده و در پيگيري براي رفع اين مشكلات گام برداشته و مي‌دارد.

وي تصريح كرد: تنها راه حل مشكلات جامعه كارگري اجرا شدن ظرفيتهاي معطل مانده قانون كار است و بايد زمينه اجراي كامل اين قانون فراهم شود.

وي تصريح كرد: با گذشت سالهاي بسيار از تصويب قاون كار هنوز هم كليه بندهاي آن به اجرا در نيامده است.

غياثي اولويت اول اين تشكل صنفي را پيگيري براي فراهم كردن زمينه اجراي كامل قانون كار دانست.

وي گفت: ناكارآمد نشان دادن قانون كار از سوي تعدادي سودجو مي‌تواند سبب آشفتگي در جامعه كارگري و دلسردي اين قشر براي تلاش در جهت آباداني شود.

وي تاكيد كرد: نمايندگان جامعه كارگري به صورت جدي براي احقاق حقوق كارگران تلاش مي‌كند.

وي با اشاره به اعتراض مسوولان جامعه كارگري به پايين بودن حداقل دستمزد گفت: مجلس و دستگاه‌هاي قانونگذار بايد با توجه به وضعيت اقتصادي كنوني طرحهاي مرتبط با اين قشر را به تصويب برسانند.

وي ابراز اميدواري كرد، با توجه بيشتر مسوولان مشكلات جامعه كارگري به عنوان قشر هميشه در صحنه نظام بزودي مرتفع شود.

مدير كل كار و امور اجتماعي ايلام نيز در گفت و گو با خبرنگار ايرنا از تشكيل كارگروهي ويژه براي رسيدگي به مشكلات كارگران ايلامي سخن راند.

"علي رستم‌بيگي " گفت: با توجه به نقش كارگران در توسعه تشكيل كارگروهي ويژه براي حل مشكلات كارگري در دستور كار قرار گرفته است.

وي افزود: اين كارگروه با حضور نمايندگان جامعه كارگري و كارفرمايي درصدد است با همكاري دولت در رفع مشكلات جامعه كارگري استان گام بردارد.

وي تصريح كرد: همكاري اين نمايندگان و رايزني سه جانبه مي‌تواند تاحدود بسيار زيادي به وضعيت جامعه كارگري‌استان بهبود بخشد.

رستم‌بيگي اظهار داشت: اين كارگروه تلاش مي‌كند با توجه به مفاد قانون كار براي حل مشكلات و سو تفاهمها اقدام كند.

وي با تاكيد بر ضرورت توجه بيشتر به كارگران گفت: جلوگيري از به كار- گيري كارگران موقت براي استفاده در پستهاي دايم، ايجاد توازن در دستمزد و حقوق با تكيه بر نوع كار و پيگيري براي بازگشت به كار كارگران اخراجي از موارد پيگيري اداره كار و امور اجتماعي ايلام است.

وي افزود: نامگذاري يك روز به نام روز جهاني كارگر نشان از اهميت بسزاي اين قشر دارد و پيگيري مطالبه‌هاي به حق آنان ديني بر گردن مسوولان است.

بيش از ‪ ۲۶‬هزار كارگر زن و مرد در واحدهاي كارگري استان ايلام به فعاليت اشتغال دارند.

نظرات ارسال نظر