یک‌شنبه 11 خرداد 1399

اداره کل تعاون ایلام مقام نخست را در ایجاد فرصت شغلی کسب کرد.

اداره کل تعاون استان ایلام در زمینه عملکرد تحصیلات بخش تعاون از محل اعتبارات بند پ تبصره سه در سال 1383 در میان ادارات کل سایر استانها سه رتبه اول را کسب کرد.

به گزارش سینا، داره کل تعاون استان ایلام در زمینه جذب مبلغ 17 میلیارد و 880 میلیون ریال قبل از استانهای گلستان و مازندران حائز مقام اول، و از لحاظ طرحهای مصوب با تصویب 49 طرح قبل از استانهای مازندران و کرمانشاه مقام اول و از لحاظ اشتغال با ایجاد 343 فرصت شغلی قبل از استانهای مازندران و آذربایجان غربی حائز مقام اول شده است.

نظرات ارسال نظر