استان بدون جراح مغز و اعصاب!

 یکی از بازدیدکنندگان سایت ،خبری برای ما ارسال نموده اند مبنی بر اینکه در حال حاضر استان ايلام  هيچ جراح مغز و اعصابی ندارد و بیماران باید به استانهای هم جوار یا تهران منتقل شوند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 18ماه و -14روز