برای ۴۰هزار بیکار ایلامی در زمینه کشاورزی ایجاد اشتغال می شود.

استاندار ایلام در جلسه کارگروه اشتغال این استان گفت: با برنامه ریزی درست و منطقی در بخش کشاورزی می توان به اشتغال پایدار، مولد و مطلوب دست یافت.

به گزارش سینا، دکتر سیدمحمد احمدی میزان 6/12 درصدی بیکاران در این استان را طبیعی دانست واظهار امیدواری کرد: با بهره برداری از حوزه سدآبی کرخه، زمینه اشتغال، 30 تا 40 هزار نفر از بیکاران استان در حوزه کشاورزی فراهم شود.

وی یادآور شد: با برنامه ریزی درست و منطقی در بخش کشاورزی می توان به اشتغال پایدار، مولد و مطلوب دست یافت.

احمدی اظهار داشت: استان ایلام دارای قابلیت ها و مزیتهای کشاورزی و صنعتی است و می توان با بهره برداری از آن علاوه بر توسعه استان ایجاد اشتغال و درآمدزایی نیز بهره برد.

استان 580 هزار نفری ایلام دارای 250 هزار هکتار زمین کشاورزی آبی و دیم است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 18ماه و -14روز