استاندار ایلام: توسعه کشاورزی زمینه ساز افزایش فرصتهای شغلی است.

استاندار ایلام گفت: توسعه کشاورزی در این استان با توجه به شرایط ویژه منطقه زمینه ساز افزایش فرصتهای شغلی است.

به گزارش سینا، دکتر "محمد احمدی" در نشست سرمایه گذاری و اشتغال استان ایلام بیان کرد: باید با ارایه راه کارهای مناسب زمینه ای برای تقویت بخش کشاورزی این استان فراهم شود.

وی ادامه داد: به هر میزان که بخش کشاورزی در استان توسعه یابد به تناسب آن میزان ایجاد فرصتهای اشتغالزایی افزایش می یابد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 18ماه و -15روز