مشاور استاندار ایلام درامور جوانان : زنان با اثبات توانمندیهای خود می توانند در مدیریتها سهم داشته باشند

مشاور استاندار ایلام درامور جوانان گفت: زنان با اثبات توانمندیهای خود می توانند در مدیریتها سهم داشته باشند.
"ثریا شارقی" در یک نشست سیاسی در ایلام افزود : نگرشها و باورهای منفی درخصوص زنان باید توسط خود آنان تغییر داده شود .زنان با آگاهی لازم باید راههای رسیدن به قدرت را کسب کنند.
وی یادآور شد: زنان هیچ وقت نباید خود را از نظر توانایی نسبت به مردان کمتر احساس کنند بلکه باید به وجود توانایی های خود اعتماد داشته باشند.
 وی اظهار داشت: مشارکت گسترده بالای 70 درصد مردم در انتخابات به آمریکا و دیگر دشمنان ایران می فهماند که این حکومت پشتوانه مردمی دارد و هیچ کس نمی تواند به آن تعرض کند. 

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 18ماه و -14روز