۲ آموزگار ایوانی در جشنواره تولید محتوا الکترونیکی سوم شدند

روابط عمومی آموزش و پرورش استان ایلام، تاج الدین صالحیان روز دوشنبه گفت: خانم سارا حیدری و خانم آمنه نادری از فرهنگیان شهرستان ایوان در هشتمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی و در بخش درس افزارهای آموزشی موفق به کسب رتبه مشترک سوم کشوری شدند. وی اظهار کرد: این جشنواره همه ساله در راستای اجرای مفاد سند تحول بنیادین، سند برنامه درس ملی و سند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزشی و با هدف توسعه فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و یادگیری، شناخت و پرورش توانمندی معلمان و دانش آموزان، تولید مواد و رسانه آموزشی متناسب با نیاز دانش آموزان و معلمان برگزار می شود.
نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 13سال و 11ماه