آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی ایـلام بـرای تأمیـن نیـروی انسـانی مـورد نیاز خـود در خانه های بهداشـت تحـت پوشـش، طبـق مفـاد مـاده یـک دسـتورالعمل اجرایـى پذیـرش و اسـتخدام بهـورز در نظـر دارد از محـل مجوزهـاى اسـتخدامی شـماره ۳۸۶۷۰ مـورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۸، شـماره ۱۵۱۶۰۹ مـورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ و ۱۳۶۶۵۸ مـورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ سـازمان امـور ادارى و اسـتخدامى کشـور و همچنیـن مفـاد بخشـنامه شـماره ۱۰۱/۲۲۸۲/د مـورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ مدیـر کل حـوزه وزارتـى وزارت بهداشـت،درمان و آمـوزش پزشـکى، تعـداد ۵۳ نفـر از افـراد واجـد شـرایط را بصـورت اسـتخدام پیمانـى مطابـق جـدول شـماره 1 وتعـداد ۳ نفـر بصـورت قـراداد کار معیـن از محـل مجـوز بنـد ۱ تبصـره مـاده ۱ دسـتورالعمل اجرائـى جـذب بهـورز مطابـق جـدول شـماره 2 از طریـق امتحـان تخصصـی، مصاحبـه و گزینـش بـرای پذیـرش در رشـته شـغلی بهـورز در محلهـاى تعییـن شـده اسـتخدام کند.

دفترچه شرایط استخدام

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 18سال و 15ماه و 2روز