فایل جدول گروهبندی اعمال خاموشی - برنامه احتمالی زمانبندی قطعی برق - مسیر تغذیه فیدرهای فشار متوسط

فایل جدول گروهبندی اعمال خاموشی - برنامه احتمالی زمانبندی قطعی برق - مسیر تغذیه فیدرهای فشار متوسط

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 18ماه و 10روز