فرمانداران شهرستان های آبدانان و بدره منصوب شدند

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حکمی و با پیشنهاد استاندار ایلام سیروس مرادحاصلی را به عنوان فرماندار آبدانان منصوب کرد.
پیش از این مجید عسگری فرماندار آبدانان بود.
همچنین وزیر کشور با پیشنهاد استاندار ایلام مجید عسگری را به عنوان فرماندار بدره انتخاب کرد.
بدره سال 91 از دره شهر جدا و به عنوان شهرستان تعیین شده بود و تاکنون نیز سیروس مرادحاصلی فرماندار این شهرستان بود.
استان 580 هزار نفری ایلام دارای 10 شهرستان است و از ابتدای دولت دوازدهم تاکنون فرمانداران شهرستان های ملکشاهی و ایوان تغییر پیدا کرده و محمد تاسمه و امیدعلی سبزی در ملکشاهی و ایوان مشغول بکار شده اند.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال