قطار شورای شهر ایلام، بازهم بر ریل کهنه سوار شد

تابناک ایلام جوادجلیلیان::باز هم قطارشورای شهر ایلام بر ریل کهنه سوار شدوبار دیگرشورائیان گرفتار شده در دام تفکرات قبیله گرایی ، نتوانستند جو سنگین وابستگیهای قومی وقبیله ای که سالهاست بر تصمیم گیری های آنان سایه افکنده است را شکسته وبا دل کندن از این سایه سنگین ؛حداقل در جهت تحقق خواسته های شهروندان ایلامی گامی بردارند.

پس از استیضاح قاطع شهردار ایلام وبا آغاز فرآیند گام به گام انتخاب شهردار جدید ایلام از بین گزینه های بیست گانه ،این تصور در بین شهروندان ورصد کنندگان موضوع شهردار ایلام شکل گرفت که این بار شورائیان با دور زدن تفکرات قبیله ای ؛مصمم به انتخاب شهرداری هستند که تنها براساس شایسته سالاری بتوانداز فیلتر گزینشی آنان عبور کند.

با عبور از مراحل اولیه انتخاب شهردار وراه یابی 6نفر به مرحله دوم؛ این باور در بین آحاد مردم تقویت شد که شاید این بار تصمیم معقول وفارغ از قید وبندهای رایج در شورای شهر بتواند،منتج به انتخاب شهرداری شود که تنها براساس پارامترهای تعریف شده توسط اعضای شورا وبا دوری گزینی از تاثیرپذیری وفشارهای  خارج از دایره شورا ودر فرآیندی کاملا شایسته سالارانه گزینش شده است.

اما دیری نپائید که برنامه ها تحت تاثیر یک سری جریانات پشت پرده قرار گرفت واین بار هم قطار شورائیان بر ریل قبلی سوار شد و به نوعی همه رشته هادر آنی پنبه شد!

با این وجود وبا توجه به راهیابی سه نفر به مرحله ی بعد(طاهری،صادقیان،محمدی)حداقل انتظار عامه از شورا این است ،از بین گزینه های فوق فردی را بعنوان شهردار ایلام انتخاب کنند که در رزومه کاری او حداقل آشنایی با امورات شهری و سابقه کار در شهرداری وجود داشته ، تا در فرصت کم باقیمانده بتواند با تکیه بر شناخت خود از مشکلات وکاستیهای شهر بخشی از آلام بی شمار ایلام را بکاهد .

البته نباید فراموش کردکه فقط 7 ماه تا پایان این دوره  شورای شهر وقت باقیست و همه می دانند اگر شهردار لندن، صادق خان هم سکاندار شهرداری ایلام شود، باز هم اتفاق قابل توجهی رخ نخواهد داد وصد البته اگر ریش سفیدان قبیله ،دست از تعصبات ایلی کشیده ،واین را در نظر داشته باشند که ،شورا منتخب همه ی مردم اند،وباید مجری خواست عامه ی مردم باشند.

با این تفاسیر ،باید ببینیم چه افتد وچه درنظر آید؟!

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 18ماه و -14روز