جلسه هماهنگی جهت برگزاری ۳ دوره مدیریت مهارت ودانش رفتار ( امید)


 

ویژه مرتکبین جرائم تعزیری قابل اعمال درجه 6 تا 8
به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام جلسه ای جهت برگزاری 3 دوره مدیریت مهارت ودانش رفتار ( امید) ویژه مرتکبین جرائم تعزیری قابل اعمال درجه 6 تا 8 در محل معاونت وپیشگیری از تشکیل گردید. در شروع جلسه داراب خانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم رئیس کل دادگستری ایلام ضمن خیر مقدم به مدعوین در خصوص دستور کار جلسه بیان داشت که این جلسه در اجرای گام اول و سوم برنامه مصوب قوه قضائیه که در سال 1395 جهت اجرا به استان ارسال گردیده تشکیل شده است. نظر به اینکه یکی از برنامه ها وسیاست های کلی قوه قضائیه بر کاهش جمعیت کیفری زندانیان و اصلاح و تربیت متهمان و مجرمان در جامعه می باشد و برای اجرای این طرح در چندین سال گذشته توسط کارشناسان و مسئولین قوه زحمتهای زیادی کشیده شد وجزء طرح های ملی محسوب می گردد فلذا ما باید این طرح را نیز در استان برگزار نمائیم که متهمان و مجرمانی که مجازات اتهام آنها اعمال مواد 6 تا 8 می باشد بایستی قبل از صدور حکم توسط شعبات صادر کننده حکم به این معاونت معرفی شود و این معاونت در اجرای مصوبات قوه اقدام به برگزاری دوره مدیریت مهارت ودانش رفتار ( امید ) که هر دو ماه یا سه ماه اجرا می شود شرکت داده شوند و در خاتمه ضمن ارزیابی و ارزش یابی آن اقدام به صدور گواهی برای متهمان خواهد شد این گواهی پس از ارائه به شعبات صادر کننده رای موجب تقلیل با تخفیف در مجازات آنها خواهد شد واین همان انتظار خواسته شده از طرح که متهمان با اصلاح به دامن جامعه برگردانده شوند. در ادامه هر کدام از مدعوین در خصوص موضوع جلسه بیاناتی ابراز داشتند و در خاتمه جلسه با تصویب 7 مصوبه خاتمه یافت.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -6روز