شنبه 30 شهریور 1398

بیشترین میزان بارش سالیانه ایلام ثبت شد

رئيس گروه پيش بيني اداره كل هواشناسي ايلام در اين زمينه گفت: با توجه به بارندگي هاي مطلوب استان در سال زراعي جاري ركورد ميانگين بلند مدت و بيشينه ساليانه بارندگي در بيشتر نقاط استان شكسته شد. 
مجتبي ميهن پرست روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار كرد: در سال زراعي جاري ميزان بارش در شهرستان ملكشاهي يك هزار و 237 ميلي متر بارندگي بوده است كه ميانگين بارش در بلند مدت 530 ميلي متر و ركورد 876 ميلي متر بيشينه ساليانه آن متعلق به سال زراعي 73- 74 امسال شكسته شد.
وي افزود: در سال زراعي جاري ايوان با ميزان بارندگي يك هزار و 127 ميلي متر و ميانگين بارش بلند مدت 586 ميلي متر و بيشنه ساليانه 947 ميلي متر، بدره با ميزان بارش يك هزار و 15 ميلي متر وميانگين بلند مدت 417 ميلي متر و بيشنه ساليانه 671 ميلي متر، آبدانان با يك هزار و 11 ميلي متر و ميانگين بلند مدت 537 ميلي متر و بيشينه ساليانه 989 در رده هاي بعدي قرار دارند.
ميهن پرست ميزان بارندگي در شهرستان هاي ايلام در سال زراعي جاري را 928 ميلي متر و بارش بيشنه ساليانه 918 ميلي متر ، ميزان باران مهران 314 ميلي متربا ميانگين بلند مدت 202 ميلي متر ، دهلران 552 ميلي متر با ميانگين بلند مدت 234، دره شهر 779 ميلي متر با ميانگين بلندمدت 413 ، سرابله با بارش 712 ميلي متر و ميانگين بلند مدت 453 ميلي متر و لومار با بارندگي 816 ميلي متر و ميانگين بلند مدت 408 ميلي متر ذكر كرد.
وي يادآورشد: با توجه به مقدار بارندگي هاي سال زراعي جاري ركورد ميانگين بارش در اين سال در شهرستان هاي مختلف استان شكسته شد و در برخي شهرستان ها مانند ايوان، اركواز ملكشاهي، آبدانان، دهلران، ايلام هم ركورد بارش در بلند مدت و بيشينه ساليانه شكسته شد.
مردم ايلام در هفته گذشته شاهد بارش هاي تند و رگباري در نقاط مختلف بودند كه اين بارش ها باعث ايجاد سيلاب و بروز خسارت ها و خرابي هاي زيادي در استان شد و كارشناسان و مسئولان اداره كل هواشناسي اخطارها و اطلاعيه هاي متعددي را براي آمادگي مقابله با اين بحران منتشر كردند. 
شهرستان هاي اركواز ملكشاهي بيشترين ومهران كمترين بارندگي را شاهد بوده اند.

نظرات ارسال نظر