بوتک : برخی فعالان سیاسی از احتمال ابطال انتخابات حوزه شمالی وتایید حوزه جنوبی خبر می دهند

شنیده ها از حضور هیئت بازرسی شورای نگهبان برای بررسی شکایت های انتخاباتی دوحوزه شمالی وجنوبی استان ایلام حکایت دارد ! برخی فعالان سیاسی از احتمال ابطال انتخابات حوزه شمالی وتایید حوزه جنوبی خبر می دهند ؟!

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 12ماه و -6روز