آخرین نتایج شمارش تا ساعت ۷ صبح در حوزه شمالی

خبرهای غیر رسمی حاکی از آن است که داریوش قنبری نفر اول و آقای متین نفر دوم حوزه شمالی ایلام هستند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و -16روز