نتایج شمارش آرا در شهرستان مهران

متین

18635

شوهانی

7503

بسطامی

2635

شهریار

2501

خدایی

2383

جمشیدی

1851

همتی

1125

قنبری

1059

پولادی

957

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -14روز