چهار‌شنبه 7 خرداد 1399

حوزه شمالی هم به دور دوم کشیده شد

آخرین اخبار حاکی از آن است افراد زیر به دور دوم راه یافتند:

لیست بر اساس تعداد رای:

1-متین

2-قنبری

3-پولادی

4- بسطامی

نظرات ارسال نظر