جمعه 9 خرداد 1399

جوابیه جهاد کشاورزی استان ایلام در مورد گزارش خسارت خشکسالی استان

 به دلیل خشکسالی بی سابقه از 165 هزار هکتار مزارع دیم کشاورزی به 50 درصد در مناطق سردسیری و 100 در صد در مناطق گرمسیری خسارت وارد شده است . آقای مقصودیان افزود : همچنین از 50 هزار هکتار مزارع آبی به 35 درصد مزارع خسارت وارد شده است . وی اظهار داشت : مسئولین و کشاورزان با هم میتوانند در جهت افزایش راندمان آبیاری تلاش میکنند و میتوان با استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار به ویژه بارانی اراضی تحت پوشش یک ایستگاه پمپاژ از اراضی 20 هکتار را به 30 هکتار افزایش داد . مقصودیان اضافه کرد : همچنین با سرمایه گذاری دولتی میزان ریسک در بخش کشاورزی را کاهش داد و تولید را پایدار کرد . معاون فنی و اجرائی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام در پایان کل خسارت وارد شده به مزارع کشاورزی را 550 میلیارد ریال عنوان کرد .

نظرات ارسال نظر